lyrics

Bhangra Pa Laiye Song Lyrics

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਬੁੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਮੋਹਿਬਾਟ ਨਾਲ ਚਲੇ ਵੱਟਾ ਬਟੇ ਸੀ

3-4 ਗੋਲੀਆਂ
ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
3-4 ਗੋਲੀਆਂ
ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਪੁੱਛੋ ਨਾ
ਠਾਡਾ ਲੋਚਨ ਕੋਲੋਨ ਦਰਾਮ
ਕਿਸ਼ਨ ਚਾਂਦ ਥਾਲੈ ਲਏਏ ਲਏਏ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
ਬਾਨ੍ਹਾ ਵਿਭ ਪਾਪੇ
ਅਜਾਭਾਂਗਰਾ ਲਾਇਏ (x2)

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ
ਮੀਟਰਾਨ ਡੀ ਚੇਨ ਦੂਜਾ ‘ਚਾ ਲੋਹੇ’
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ
ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
ਤਾਨੀ ਕਰਡਾ ਖਰਬੀ
ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
ਬਾਨ੍ਹਾ ਵਿਭ ਪਾਪੇ
ਅਜਾਭਾਂਗਰਾ ਲਾਇਏ (x2)

3-4 ਗੋਲੀਆਂ
ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ.
ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ.
ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ
ਬੇਭਰੋਸੇਯੋਗ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
ਬਾਨ੍ਹਾ ਵਿਭ ਪਾਪੇ
ਅਜਾਭਾਂਗਰਾ ਲਾਇਏ (x2)

If you want to watch Carry On Jatta 2 watch movie online, you can find it on Amazon Prime Video. One of those “love to know more” type of geeks? Check out BuyGadget‘s article on the best streaming services available.

Also, Read About:

lyrics

Haunsla Video Song, Lyrics :

ਓ ਸੱਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜਵਾਲਾ ਰਖੀ ਰੁਕੇ ਕੇ
ਓ ਜਾਓ ਸੁਰਜਾ ਓ Nu Kah do Hik Thok ਕੇ
(ਸੁਰਜਾ ਨੂਹ ਕਹ ਦੋ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ)
ਓ ਸਵਾਦੀ ਸ਼ਰਤੀ ਨ ਜਵਾਲਾ ਰਖੀ ਰੁਕੇ ਕੇ
ਜੌ ਸੂਰਜਾ ਨੂ ਕਾਹ ਦੋ ਹਿਕ ਥੋਕ ਕੇ
ਜੱਦੀ ਵੀ ਅੱਸੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਟੂਫਨ ਪੇਰ ਪਾਉਜ
ਰੱਖ ਜਿੰਦੇ ਹੋਂਸਲਾ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਅੂੰਜ
ਦਿਤਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਗਗ ਐਪੀ ਸੇਕ ਲੀ
ਸੱਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਮਿਲਕ ਅਖਿਤ ਵੇਖ
ਦਿਤਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਗਗ ਐਪੀ ਸੇਕ ਲੀ
ਕੇਦਾ ਦਿੱਖ ਨਾ ਮਿਲਕ ਅਖਿਤ ਵੇਖ
ਓ ਪਿੰਦਾ ਅਲੇ ਜੱਟ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਟੇ ਚੂੰਗ
ਮਿਤਰ ਡੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਗੀਤ ਗੋਜ ਗਾਉਂਜ
ਗੌਂਜ, ਗੌਂਜ
ਗੋਗ ਗੀਤ ਗੈਜਜ ਜੋ ਘਰ ਚ ਨਾ ਵਡ ਡੇ
ਜੱਦੀ ਵੀ ਅੱਸੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਟੂਫਨ ਪੇਰ ਪਾਉਜ
ਰੱਖ ਜਿੰਦੇ ਹੋਂਸਲਾ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਅੂੰ

ਹੋੱਗ ਡੀਗ ਹੋੜੀ ਦਾ ਸਬਬਰ
ਹੋੱਗ ਡੀਗ ਹੋੜੀ ਦਾ ਸਬਬਰ ਵੇ
(ਬਦਲਿਆ ਯਾਰ ਵੇ)
ਡੋਰ ਡੋਰ ਰੀਹੈਂਡੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੇਡੇ ਨੇਡੇ ਆਗੇਜ
ਚਾਡੀ ਜਿਦੀ ਗੁੱਡੀ ਬਾਈ ਬੇਗਨੇ ਵੀ ਬਾਲਾਜ
ਗੁੱਡੀ ਜਿੱਦ ਚੰਦ ਗਾਏ ਬੇਗਨੇ ਵੀ ਬਵਾਲੁੰਗ
ਘਾਰਾ ਚ ਨ ਵੌਦ ਦੇ ਚੂਬੇਰੇ ਚ ਬਿਤਾਉਂਜ
ਜੱਦੀ ਵੀ ਅੱਸੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਟੂਫਨ ਪੇਰ ਪਾਉਜ
ਰੱਖ ਜਿੰਦੇ ਹੋਂਸਲਾ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਅੂੰਜ

Also, Check Box Office Sites:

 

lyrics

https://youtu.be/eemLE0KSf8g

ਨੀ ਟੂ ਵੇਲਾ ਵੰਗੁ ਚੱਦ ਗੇਈ
ਰੋਓ ਦੀਨ ਰੁੱਖਾਨ ਤੇ
ਉਹ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ
ਉਗੇਗਾਯਾ ਹਕੂ ਬੈਨ ਕੇ
ਮਰੇ ਡਲ ਵਿਚੋਨ uth ਡਾਇਯੈਨ
ਹੁਕਾਨ ਮੇਨੁ ਪੁਚ ਦਿਆ ਨੇ
ਕੀਥੇ ਗੂਮ ਜੰਡ ਨੇ
ਐਨਨ ਸੋਹਨ ਰਹਾ ਬੈਨ ਕੇ
ਨੀ ਟੂ ਵੇਲਾ ਵੰਗੁ ਚੱਦ ਗੇਈ
ਰੋਓ ਦੀਨ ਰੁੱਖਾਨ ਤੇ
ਉਹ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ
ਉਗੇਗਾਯਾ ਹਕੂ ਬੈਨ ਕੇ
ਮਰੇ ਡਲ ਵਿਚੋਨ uth ਡਾਇਯੈਨ
ਹੁਕਾਨ ਮੇਨੁ ਪੁਚ ਦਿਆ ਨੇ
ਕੀਥੇ ਗੂਮ ਜੰਡ ਨੇ
ਏਹਦ ਸੋਨੇ ਰਾਏ ਬਾਨ ਕੇ
ਤੇਰਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਵਿਚੈਨ ਕਾਚ ਦੇ
ਟੋਟਾ ਚਗ ਦੇ ਦਿਨ
ਐਨ ਟਿਡਿਅਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ
ਸੂਰਜ ugg ਦੇ ਚਾਹ (ਦੋ ਵਾਰ)
ਨੀ ਟੂ ਸੁਪਨਾ ਬੈਨ ਕੇ
ਮਿਲਜਨੀ ਅਤ ਰਤਨ ਨੂ
ਤਡਕੇ uth ਕੇ ਤਾਕੀ
ਦਿਲ ਤੋ ਨਿਕਲੇ ਤਾਅਨ ਬੰਨ ਕੇ
ਨੀ ਟੂ ਵੇਲਾ ਵੰਗੁ ਚੱਦ ਗੇਈ
ਰੋਓ ਦੇ ਰੋਖਾਨੇ ਤੇ
ਉਹ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ
ਉਗੇਗਾਯਾ ਹਕੂ ਬੈਨ ਕੇ
ਮਰੇ ਡਲ ਵਿਚੋਨ uth ਡਾਇਯੈਨ
ਹੁਕਾਨ ਮੇਨੁ ਪੁਚ ਦਿਆ ਨੇ
ਕੀਥੇ ਗੂਮ ਜੰਡ ਨੇ
ਏਹਦ ਸੋਨੇ ਰਾਏ ਬਾਨ ਕੇ
ਮਨੂੰੂ ਭੁਲ ਦੀਆਨ ਨੀ ਓ ਗਾਲਾਨ
ਜੋ ਤੁ ਕਿਆਇਆ ਸੀ
ਹਾਅਲ ਏ ਕੀਿਨਿਯਨ ਚੀਜ਼ਾਸਨ ਅਥਵਿੱਚ
ਕੇਅਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ (ਦੋ ਵਾਰ)
ਮੀਰੀਯਾਨ ਹਥਨ ਦੇ ਵੀ ਖੂਹਬੋ
ਟਰੇਆਇਨ ਹਥਨ ਡ
ਆਜ ਵਿਹਾਰ ਚ ਪੀਅਰ
ਊਡ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣ ਬਾਨ ਕੇ
ਨੀ ਟੂ ਵੇਲਾ ਵੰਗੁ ਚੱਦ ਗੇਈ
ਰੋਓ ਦੇ ਰੋਖਾਨੇ ਤੇ
ਉਹ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ
ਉਗੇਗਾਯਾ ਹਕੂ ਬੈਨ ਕੇ
ਮਰੇ ਡਲ ਵਿਚੋਨ uth ਡਾਇਯੈਨ
ਹੁਕਾਨ ਮੇਨੁ ਪੁਚ ਦਿਆ ਨੇ
ਕੀਥੇ ਗੂਮ ਜੰਡ ਨੇ
ਏਹਦ ਸੋਨੇ ਰਾਏ ਬਾਨ ਕੇ

lyrics

Kithay Pittal Kithay Sona Song Lyrics :

ਓਹੋ .. ਓਹੋ ..

ਕਿਥੇ ਪਿਤੱਲ ਪਿਟਲ ਕਾਂਤਾ ਸੋਨਾ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਕ ਭੇਜੋ ਨਾ

ਮੁੱਖ ਰੂਟ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
ਤੁੱਰ ਕਰਮਾ ਵੈਲਿ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਈਰੀ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ?
ਓਹੜਾ ਮੁਖ ਜੈ ਜੱਗ ਤੋ ਰੋਨਾ

ਕਿਥੇ ਪਿਤੱਲ ਪਿਟਲ ਕਾਂਤਾ ਸੋਨਾ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਕ ਭੇਜੋ ਨਾ
ਕਿਥੇ ਪਿਤੱਲ ਪਿਟਲ ਕਾਂਤਾ ਸੋਨਾ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਕ ਭੇਜੋ ਨਾ

ਸਈਦ ਲਾਈ ਕਾ ਕਾ ਤਾਮਬੇ ਨ
ਚਾਂਡੀ ਦੇ ਰੂਪਾਏਏ ਖੱਟੇ ਨੇ
ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਓ
ਖੈਬ ਨੈਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ

ਤੇਰੇ ਪੇਅਰ
ਮੇਰਾ ਵੇਡੇ ਨੀ
ਗੇਮ ਪੁੰਗਰੇ ਨੇ
ਬੰਨਖੇਤਰ ਨੀ
ਮੁੱਖ ਹਾਨ
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ

ਕਿਥੇ ਪਿਤੱਲ ਪਿਟਲ ਕਾਂਤਾ ਸੋਨਾ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਕ ਭੇਜੋ ਨਾ
ਕਿਥੇ ਪਿਤੱਲ ਪਿਟਲ ਕਾਂਤਾ ਸੋਨਾ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਕ ਭੇਜੋ ਨਾ

 

lyrics

Handsome Jatta Song Lyrics

ਹੋਊ ਸੁੰਦਰ ਜੱਟਾ ਕਿਵੇਇਨ
ਭੁੱਲੇਂਗਾ ਰਾਕਾਾਨ ਨੂ
ਜਾਨ ਦੀਆ ਤੈਨੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ
ਵਾਸਡੇ ਖਬੰਦੀ ਖਾਨ ਨੂ
(ਗਿਆਨ ਦੀਆ ਤੈਨੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ
ਵਾਡਦ ਖਬੰਦੀ ਖਾਨ ਨੂ)

ਹੋਊ ਸੁੰਦਰ ਜੱਟਾ ਕਿਵੇਇਨ
ਭੁੱਲੇਂਗਾ ਰਾਕਾਾਨ ਨੂ
ਜਾਨ ਦੀਆ ਤੈਨੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ
ਵਾਸਡੇ ਖਬੰਦੀ ਖਾਨ ਨੂ
(ਗਿਆਨ ਦੀਆ ਤੈਨੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ
ਵਾਡਦ ਖਬੰਦੀ ਖਾਨ ਨੂ)

ਓ ਤੈਨੂ ਪੇਂਝੇ ਭੁਲੇਖੇ
ਸਿਰਫ ਪੀਲੇ ਸੂਟ de
Ve saron deya phullan cho

ਹੋਯਾਂ ਨੂ ਬੂਲੁਨ ਲੇਗਜ ਨਿਕਲੇਯਾ ਕਰਉ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੌੱਲਨ ਚੋ
ਹੋਯਾਂ ਨੂ ਬੂਲੁਨ ਲੇਗਜ ਨਿਕਲੇਯਾ ਕਰਉ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੌੱਲਨ ਚੋ

(ਸੁੰਦਰ ਜੱਟਾ ਕੀਵਿਨ
ਭੁੱਲੇਂਗਾ ਰਾਕਾਾਨ ਨੂ)

ਪਾਧ ਕੇ ਪੂਰਨ
ਮੇਰਾ ਖੱਟ ਵੇਖੇ ਰਾਇਏਗਾ
ਪੇਇ ਤੂ ਚੂਨੇਰੇ ਵਿਕੀ
ਛਿਟਵਾਖ ਰਾਇਏਗਾ

ਪਾਧ ਕੇ ਪੂਰਨ
ਮੇਰਾ ਖੱਟ ਵੇਖੇ ਰਾਇਏਗਾ
ਪੇਇ ਤੂ ਚੂਨੇਰੇ ਵਿਕੀ
ਛਤ ਵੱਖੋ ਰਾਇਏਗਾ
ਚਾਬੀਅਨ ਦੇ ਤਲੇਯਾਨ ਕੋ ਡਾਇਚੀ ਕਰਉ
ਮੇਨ ਸੈਰਯਾਨ ਹੈ ਟੂਲ ਇੰਚ

ਹੋਯਾਂ ਨੂ ਬੂਲੁਨ ਲੇਗਜ ਨਿਕਲੇਯਾ ਕਰਉ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੌੱਲਨ ਚੋ
ਹੋਯਾਂ ਨੂ ਬੂਲੁਨ ਲੇਗਜ ਨਿਕਲੇਯਾ ਕਰਉ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੌੱਲਨ ਚੋ

(ਸੁੰਦਰ ਜੱਟਾ ਕੀਵਿਨ
ਭੁੱਲੇਂਗਾ ਰਾਕਾਾਨ ਨੂ)

ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀ
ਬੱਸ ਪੀੱਚੀ ਵੀਨੇਈ
ਘੱਮਦਾ ਸੀ ਕੇਹੈ ਗੈਲਨ
ਦਾਸ ਪੀਚ ਛੀਨੇ

ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀ
ਬੱਸ ਪੀੱਚੀ ਵੀਨੇਈ
ਘੱਮਦਾ ਸੀ ਕੇਹੈ ਗੈਲਨ
ਦਾਸ ਪੀਚ ਛੀਨੇ
ਜਡਨ ਨਾਵ-ਨਾਕੇ ਕਰਕ +2 ਸੀ ਅਏ
ਪਿੰਡੀਐਨ ਡੀ ਸਕੂਲਨ ਕੋ

ਹੋਯਾਂ ਨੂ ਬੂਲੁਨ ਲੇਗਜ ਨਿਕਲੇਯਾ ਕਰਉ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੌੱਲਨ ਚੋ
ਹੋਯਾਂ ਨੂ ਬੂਲੁਨ ਲੇਗਜ ਨਿਕਲੇਯਾ ਕਰਉ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੌੱਲਨ ਚੋ

(ਸੁੰਦਰ ਜੱਟਾ ਕੀਵਿਨ
ਭੁੱਲੇਂਗਾ ਰਾਕਾਾਨ ਨੂ)

ਬੈਂਸ-ਬੈਨਸ ਸਿਰਫ ਗਥ
ਨਾਮ ਪੀੱਚਾ ਲਾਗੇ
ਹਿੰਨ ਕੀਥੇ ਕਾਲੀਅਨ
ਤੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ

ਹੋ ਬੈਂਸ-ਬੈਨਸ ਸਿਰਫ ਗਥ
ਨਾਮ ਪੀੱਚਾ ਲਾਗੇ
ਹਿੰਨ ਕੀਥੇ ਕਾਲੀਅਨ
ਤੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ
ਛਾਡ ਦੇ ਨੀ ਜੱਟ ਕੀਤੇ ਗੇਈ ਓ ਹੋ ਪਿਥ
ਤਰੇਆਨ ਅਸੂਲਨ ਕੋ

ਹੋਯਾਂ ਨੂ ਬੂਲਾਨ ਲੇਗੇ ਨੈਕਲੇਯਾ ਕਰਉ
ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਭੁਲਣ ਚੋ
ਹੋਯਾਂ ਨੂ ਬੂਲਾਨ ਲੇਗੇ ਨੈਕਲੇਯਾ ਕਰਉ
ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਭੁਲਣ ਚੋ

ਓ ਯਾਰਨ ਨੂ ਬੁਲੂਨ ਲੇਗਜ ਨਿਕਲੇਯਾ ਕਰਉ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੌੱਲਨ ਚੋ
ਹੋਯਾਂ ਨੂ ਬੂਲੁਨ ਲੇਗਜ ਨਿਕਲੇਯਾ ਕਰਉ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੌੱਲਨ ਚੋ

lyrics

Baba Ve Song Lyrics

ਕੁਗੀ: ਬਾਬਾ ਗੱਦੀ ਕਿਓਂ ਰੋਕੀ aa
ਬਾਬਾ: ਕੀ ਦਸਾ ਕੁਦੈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਾਣੇ ਗੀਅਰ ਹਿਰ ਆਹ ਗੇਏ
ਕੁਗੀ: ਬਾਬਾ ਵੀ ਕੇਲਾ ਮਾਰੋਰ
ਬਾਬਾ: ਨੀ ਨਿੱਕੀਏ ਲਹਡੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੁਗੀ: ਬਾਬਾ ਵੀ ਕੇਲਾ ਮਾਰੋਰ
ਬਾਬਾ: ਨੀ ਨਿੱਕੀਏ ਲਹਡੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੁਗੀ: ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਨਾ ਦਾਬਾ, ਨਾਈ ਤੇ ਹੈਜੁ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ
ਟੂਨ ਕੇਹਨਾ ਗੀਅਰ ਗੱਦੀ ਦਰੇ ਗਾਏ, ਢੱਕਕਾ ਲਾਊਂਡੀ ਨੂ ਸਹਾ * ਸਾਹ ਲੈਣਾ *
ਚਾਰਜਿਆ ਵੇ ਕਾਲ ਮਾਰੀਰ
ਬਾਬਾ: ਅੜੀਏ ਕਾੱਪਾ ਦੀ ਚੇਹਰਈ ਨੀ ਗੈਲਰੀ ਸੂਰਜ, ਨੀ ਗਿਲ ਸੂਰਜ
ਕੁੱਝ ਤੁਣ ਦੀਪੀ ਪਰਿਆਂ, ਨਿਕਕੀ ਟੁਣ
ਨਿਕਕੀ ਟੂਨ ਪਿਹਨ ਪਕਾਰ ਕੇ ਚਾਰਗਏਈ
ਤੇ ਗੱਦੀ ਵਿਖ ਸਾਰਦ * ਉਮ ਉਮ *
ਅਰਹਗਈ ਨੀ ਲਹਡੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੁਗੀ: ਬਾਬਾ ਵੀ ਕੇਲਾ ਮਾਰੋਰ
ਕੁਗੀ: ਤੀਰ ਉਲਟੇ ਵਿਲੇ ਚਲੇ, ਟੂਨੂ ਕਰਦੁ ਪੁਲਿਸ ਹਾਵਾਲੇ
ਜੇਡੋ ਨੀਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੂਣੀ, ਤੀਰ ਅੰਕਲ ਟਿਕਣ ਅਯੂਨੀ
ਟੂਨ ਕੇਹਨਾ ਗੀਅਰ ਗੱਦੀ ਦਹੇਜਿਆ, ਧੱਕਾ ਲਾਊਂਡੀ ਨੂ ਸਹਾ * ਸਾਹ ਲੈਣਾ *
ਚਾਰਜਿਆ ਵੇ ਕਾਲ ਮਾਰੀਰ
ਬਾਬਾ: ਕੀਔਨ ਕੁਦੀਏ ਕਾਰਨੀ ਏ ਨੇ ਡਾਂਗਾ
ਟੂਨ ਕੁਦੀਏ ਕਾਰਨੀ ਏਅ ਡਾਂਗਾ
ਸਦਾ ਤਾਨ ਹੋਗੇ ਕੰਗ
do sau (200) ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਨੀ ਪੇਝਿਆ
ਮੇਰਾ ਏਥੇ ਜੁਗਾ ਪ੍ਰੇਜੈਯਾ
ਮੇਰਾ ਏਥੇ ਜੁਗਾ ਪ੍ਰੇਜੈਯਾ
ਓਹ ਰੱਬਾ ਰਾਣੀ ਸਾਵਰੀ ਕਾਲੀ
ਕਾਲੀਨੀ ਕੀ ਮੋਟਰ ਚਚਗਯੀ
ਤੋਟ ਮੋਟਰ ਵਿਚ ਸਾਰਕ ਦੀ * ਉਮ ਉਮ *
ਅਰਹਗਈ ਨੀ ਲਹਡੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੁਗੀ: ਬਾਬਾ ਵੀ ਕੇਲਾ ਮਾਰੋਰ
ਕੁਗੀ: ਹੈ ਜੋਰਹ ਕਰਾਨ ਅਰਜ਼ੋਈ
ਚੜ੍ਹਿਆ
ਟੁਣ ਹਿਰਹ ਕਾਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ
ਦੂਸਰੀ ਮੀਨਤ ਕਰਣ ਸ਼ਰਦਾਰਾ
ਟੂਨ ਕੇਹਨਾ ਗੀਅਰ ਗੱਦੀ ਦਹੇਜਿਆ, ਧੱਕਾ ਲਾਊਂਡੀ ਨੂ ਸਹਾ * ਸਾਹ ਲੈਣਾ *
ਚਾਰਜਿਆ ਵੇ ਕਾਲ ਮਾਰੀਰ
ਬਾਬਾ: ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ik ਸੁਨਾਵਾ
ਟਾਨੂ ਦੱਪਰ ਹੁਨੀ ਪਚਾਵਾ
ਕੀਜੇ ਬੁਧਰੇ ਡੇਵਵਰ ਤਾਏ
ਕੀਜੇ ਬੁਧਰੇ ਡੇਵਵਰ ਤਾਏ
ਨ ਬਾਬਾ ਅਖ਼ ਸੁਨਿਆਈ
ਨੀ ਟੂਨੂ ਲੱਖੁ ਦੀ ik ਸਨਾਨਾ, ਤੇ ਟੁਕੂ ਨੀ ਟਾਨੂੰ
ਨੀ ਟੈਨੂ ਡੱਫਟਰ ਹੂਨੀ ਪੂਛਨਾ
ਨੀ ਗੱਦੀ ਸਿਖਰ ਗੀਅਰ ਵਿਖ * ਉਮ ਉਮ * ਲਨਾ ਨੀ ਲਹਡੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੁਗੀ: ਬਾਬਾ ਵੇ ਹਾਉਲੀ ਟੋਅਰ
ਬਾਬਾ: ਨੀ ਨਿਕਕੀਏ ਬਰੇਜਾ ਕੋਲਾ
ਕੁਗੀ: ਬਾਬਾ ਵੇ ਹਾਉਲੀ ਟੋਅਰ
ਬਾਬਾ: ਨੀ ਨਿੱਕੀਏ ਆਜਾ ਕਾਲ
ਕੁਗੀ: ਬਾਬਾ ਵੇ ਹਾਉਲੀ ਟੋਅਰ
ਬਾਬਾ: ਨੀ ਨਿਕਕੀਏ ਬਰੇਜਾ ਕੋਲਾ
ਕੁਗੀ: ਬਿਰਜਨੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ

Also, read about:

lyrics

Aaja ni Aaja song lyrics

ਆਜਾ ਨੀ ਆਜਾ ਬਰੇਜਿ ਨਹਿਲੁ ਟੂ (ਮੇਰ ਨਾਲ ਟੂ)
ਆਜਾ ਨੀ ਆਜਾ ਬਰੇਜਿ ਨਹਿਲੁ ਟੂ (ਮੇਰ ਨਾਲ ਟੂ)
ਕਦੇ ਨਾ ਕੇਡੇ ਪੁਹ ਤਨ ਸੱਦ ਹੌਲੁ ਤੁੂ (ਸਦਾ ਹਲਕੁ ਤੂ)
ਆਜਾ ਨੀ ਆਜਾ ਬਿਰਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਵਲ ਤੁ
ਜਡਨ ਦਾ ਤਿਨੂ ਵੀਖੇਆ ਗਇਆ ਦਿਲ ਪਹਾੜੀ
ਬੱਦੀ ਹੈ ਮੁਖਿਲ, ਬੜੀ ਹੈ ਮੁਖਿਲ
ਬੱਦੀ ਹੈ ਮੁਖਲਿਲ (ਬਡੀ ਹੈ ਮੁਸਕਿਲ)
ਗਣਿਤ ਦਾ ਤੂ ਬਾਨੀ ਗੋਈ ਸਾਵਲੇ ਤੁ (ਸਾਵਲ ਟੂ)
ਆਜਾ ਨੀ ਆਜਾ ਬਰੇਜਿ ਨਹਿਲੁ ਟੂ (ਮੇਰ ਨਾਲ ਟੂ)
ਆਜਾ ਨੀ ਅਜਾ (ਆਜਾ ਨੀ ਆਜਾ)
ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਤੁ
ਓਹ …
ਪਹਿਲ ਪਹਿਲ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ
ਪਹਿਲ ਪਹਿਲ਼ੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੈ
ਤੇਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
ਚੜ੍ਹਿਆ ਭੁੱਕਰ ਤੇਰਾ
ਹੈਰਬ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਾਮ ਤੂ (ਕਮਾਲ ਟੂ)
ਆਜਾ ਨੀ ਆਜਾ ਬਰੇਜਿ ਨਹਿਲੁ ਟੂ (ਮੇਰ ਨਾਲ ਟੂ)
ਕੇਡੇ ਨਾ ਕੇਡੇ ਤੇ ਤਾਰੇ ਸਦਾ ਹਮ ਤੂੰ
ਆਜਾ ਨੀ ਆਜਾ ਬਰੇਜਿ ਨਹਿਲੁ ਟੂ (ਮੇਰ ਨਾਲ ਟੂ)
ਆਜਨਾ ਨੇ ਆਜਾ ਮੈਂ ਨਲ ਤੂ
ਚੈਨ ਅੰਤ ਤੇ ਜੀਵਿਨ
ਕਥੇ ਰੀਹੈਂਡੇ ਸਰੀ ਜੀਵਿਨ
ਮੇਨ ਵੀ ਟੀਰੇ ਨਾਲ ਰੇਹਨੇ
ਤੇਰੇ ਬੇਨਾ ਜੀਵਣ ਕੀਵਿਨ
ਲੈਜ ਮਸੂਮੀਤ ਡੀ ਮਿਸਲੁ ਤੂ (ਮੀਸੱਲ ਤੂ)
ਆਜਾ ਨੀ ਆਜਾ ਬਿਰਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਵਲ ਤੁ
ਕੇਡੇ ਨਾ ਕੇਡੇ ਤੇ ਤਾਰੇ ਸਦਾ ਹਮ ਤੂੰ
ਆਜਾ ਨੀ ਆਜਾ ਬਿਰਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਵਲ ਤੁ
ਆਜਨਾ ਨੇ ਆਜਾ ਮੈਂ ਨਲ ਤੂ

lyrics

Athri Jawani Song Lyrics

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਜਿੱਨਾਹ ਜਵਾਨੀ ਵਾਇਲ ਪਟਿਆਨ
ਗੈਲ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾ ਡੀ ਬਾਬਾ ਹੀਰ ਡੀ

ਬੂਲ ਨੇ ਗੁਲਬੀ ਗਲੀਨ ਕਾਰਡੇ,
ਟੈਡਯਾਨ ਵਜਾਵੇਨ ਨੀ ਟੂ ਪੋਲੀਅਨ,

ਪੀਡੀਆਰ ਵਿੱਖੇ ਦਰਦ ਭੰਗੜੇ
ਗਬਰੀ ਸ਼ੁਕਿਨ ਪਾਉਂਡ ਬੋਲੀਅਨ,
ਨੈਨ ਨੇ ਜੱਟੀ ਦੇ ਡੋਵੇਨ ਸੈਂਡਲੀ,
ਜੀਵਿਨ ਬੋਤਲ ਨੇ ਦੀਆਨ ਖੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,

ਹੋ ਪਿਡੇਨ ਦ ਵਿੱਖੇਲ ਦਰਦ ਭੰਗੜੇ
ਗਬਰੀ ਸ਼ੁਕਿਨ ਪਾਉਂਡ ਬੋਲੀਅਨ

ਚਾਡੀ ਜਿਵੇਦ ਜਾਵਨੀ ਸੁਹੇ ਰੰਗ ਤੇ,
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ!
ਜਾਵ ਅੱਖਰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਜਲੇਏ,
ਜੁਟੀ ਟਾਈਲਰਦਰ ਪੁੰਡੀ ਵੱਖ ਜਾਰਕਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ,
ਗੋਰ ਰੰਗਾ ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
ਗਿੱਦ ਜੱਟੀ ਦੇ ਬਾਏਅਰ ਸਾਨ ਲੇਗੇ

ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਚੌਰਾਨ ਦਾ ਦਰਦ, ਏ ਆਏ ਕਲਾਂ.
ਨਾਖਰੇ ਨਾ ‘ਪੱਬ ਜੱਦਨ ਚੱਕਡੀ,
ਕੋਈ ‘ਫੀਮ ਦ ਦਲੀ ਦੇ ਵੰਗੁ ਭੰਡੂ,
ਅਨੀ ਮੈਡਕ ਰਾਕੇਂਨ ਕਟੌਨ ਰਾਖੜੀ,

ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਚੌਰਾਨ ਦਾ ਦਰਦ, ਏ ਆਏ ਕਲਾਂ.
ਨਾਖਰੇ ਨਾ ‘ਪੱਬ ਜੱਦਨ ਚੱਕਡੀ,
ਆੁਣਦੀਨ ਹਾਵਨਵਿਨ ਲੈਪਟੌਨ,
ਜੀਵੀਨ ਨੀ ਸੁਗੰਡਾ ਆਨ ਗੋਲਿਆ

ਓਹ ਪਾਈਡੇਨ ਵਿੱਖੇ ਦਰਦ ਭੰਗੜੇ
ਗਬਰੀ ਸ਼ੁਕਿਨ ਪਾਉਂਡ ਬੋਲੀਅਨ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
ਗਿੱਦ ਜੱਟੀ ਦੇ ਬਾਏਅਰ ਸਾਨ ਲੇਗੇ

Also, Read About:

lyrics

Shoon Shaan Song Lyrics in English

Main yaaron se angreji mein letter likhwata tha
Chaache ka scooter leke uske peeche jaata tha
Par meeting ho naa paati, uska tha reason
Daddyji uska jo usey chhodne aata tha

Shoon shaan, shoon shaan
Shoon shaan, shoon shaan
4 gear da scooter udde jivein Hayabusa

Shoon shaan, shoon shaan
Shoon shaan, shoon shaan
4 gear da scooter udde jivein Hayabusa

Shoon shaan, shoon shaan
Shoon shaan, shoon shaan
4 gear da scooter udde jivein Hayabusa

Main bhi tha shaatir
Uski class ki ladki friend bana li
Tujhe pasand hoon karta

Baat ye uske kaan mein daali
Uske through tere ghar ka pata lagaya maine
Wo boli Tilak Nagar but wo bhi nikla jaali

Shoon shaan, shoon shaan
Shoon shaan, shoon shaan
4 gear da scooter udde jivein Hayabusa Main shoon shaan shoon shaan karke
gali ke gede tha lagata

Naam tera chilla ke gaadi ke piche chhup jaata
Bhai tera badmashi me nam kama ke betha hai
Gar mujhko pata ye hota me na tere piche aata
Shoon shaan, shoon shaan
Shoon shaan, shoon shaan

Chaar gear da scooter udde jivein Hayabusa
Shoon shaan, shoon shaan
Shoon shaan, shoon shaan
4 gear da scooter udde jivein Hayabusa

Shoon shaan, shoon shaan
Shoon shaan, shoon shaan
4 gear da scooter udde jivein Hayabusa

lyrics

Click Click Song Lyrics in English

Ho jadon lak tera balle balle ghumda
Tera jhumka gallan nu jaave chumda
Jaave chumda jaave chumda

Ho jadon lak tera balle balle ghumda
Tera jhumka gallan nu jaave chumda

Haye ni nachi jawaan
Ajj teri bahn fad ke
Ni main click click

Photo khichvauni tere nal khad ke
Ni main click click
Photo khichvauni tere nal khad ke
Ni main click click

Floor kar na pavein handle
Teri nachdi di sandle
Jeda bhora tenu chedd de ni
Ohnu kharcha dindi dental..(2x)

Desi geet utte laundi uk wale tadke
Ni main click click

Photo khichvani tere naal khad ke
Ni main click click..(2x)

Very much hi-fi touch kardi sky
Tainu pattna nahi saukh main vi karda try..(2x)

Jackie chan wangu tappan
Main vi kandhaan chad ke
Ni main click click

Photo kichvauni tere nal khad ke
Ni main click click..(3x)

Click here to know where to watch